Bibliografinių nuorodų sąrašas

1. JASULAITIS, Vytautas. Lietuvos kariuomenė ir jos karininkai 1918-1953 metais. In Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2001, t. 1, p. 8-17.

2. KNEZYS, Stasys. Lietuvos kariuomenės karo mokykla 1919-1940 metais. In Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2001, t. 2, p. 348-349.

3. Kova dėl Lietuvos valstybingumo. Nuo seniausių laikų iki NATO [interaktyvus]. [žiūrėta 2016 lapkričio 7 d.]. Prieiga per internetą: <kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika>.

4. TYLA, Antanas. Lietuvos karininkų kovų, darbo ir nelaisvės kelias. In Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2001, t. 1, p. 6-7.

5. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus: kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai. Kaunas, 2011. 184 p.

6. ŽIGARAS, Feliksas. Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sistema (1919-1940 m.). In Karo pedagogika Lietuvoje (1918-1940 m.): monografija. Vilnius, 2007, p. 18-160.

 

Santrumpos

brig. – brigada plk. – pulkininkas
gen. – generolas ltn. – leitenantas
div. – divizija vyr. – vyresnysis
atsarg. – atsargos inž. – inžinierius

Skaitmeniniai vaizdai:

Lietuvos centrinio valstybės archyvo,

Vytauto Zabielskio, leidinio „Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953" redakcinės komisijos nario,

Lietuvos nacionalinio muziejaus,

Privataus archyvo.

Parodą rengė:

Ina Reivytienė (idėja, medžiagos atranka)
Rita Lapienienė (e. sprendimas)
Dalia Dudzinskienė (redagavimas)