Karo baudžiamasis statutas. 1922 m.

Karo baudžiamasis statutas / sutaisė kapitonas Papečkys. – Kaunas : Karo mokslo skyriaus leidinys, 1922 (Kaunas : sp. F. Sokolovskienė, G. Lano ir M. Jolko). – 141, VIII p. ; 20 cm. – Bibliogr. išnašose.
      Priedėlis: Pulko teismo įstatai ; Karo lauko teismo įstatai ; Kariuomenės teismo įstatai ; Ypatingieji valstybės apsaugos įstatai ir kiti

Originalas saugomas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų ir technologijų bibliotekoje
Šifras
344 Ka454.

 Visatekstis dokumentas

Eidamas šiuo didžiu reikalu, <...> ant greitųjų suteikti mūsų kariuomenei pagelbos, išleisdamas šį neoficialų leidinį karo baudžiamųjų ir dalinai teisiamųjų įstatymų, sunaudodamas jame veikiamuosius pas mus rusų Karo Nuostatus ir jau mūsų naujai išleistus įstatus, jų pakeitimus ir papildymus ir, manau, jį būsiant tik pagelbstamuoju rankvedėliu, besinaudojant autentiniu rusų įstatymo tekstu, kol bus įstatymo keliu paruošti ir išleisti atatinkami mūsų karo įstatymai ( p.3).