Laikinasis sanitarijos statutas. 1919 m. 

Laikinasis sanitarijos statutas. – Kaunas: Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus leidinys, 1919 ([Kaunas] : Lietuvos Valstybės sp.). –   20 p. ; 16 cm

Originalas saugomas Vytauto Didžiojo Karo muziejuje

Šifras 355 La – 129

Visatekstis dokumentas

    Vyresniojo gydytojo pareigos.             

        1. Vyresnysis dalies gydytojas priklauso dalies vadui, specialiuose gi medicinos dalykuose jis priklauso tik medicinos kariškai vyresnybei.

        2. Vyresnysis dalies gydytojas yra visos medicinos ir sanitarinės dalies viršininku.

        3. Vyresnysis dalies gydytojui pavesta visa sanitarinė dalies srytis. Jis turi rūpintis bendra pulko sanitarija; žiūrėti, kad pavesti jo globai žmonės būtų apsaugoti nuo pavojingų  jų sveikatai įtekmių ir stengtis perspėti visokias nuo blogų gyvenimo sąlygų paeinančias ligas, prašalinant lig laikui blogas įtekmes ir gerinant žmonių laikymo sąlygas.

        4. Apie visas tuo atžvilgiu reikalingas priemones, jis praneša žodžiu arba, svarbesniuose atsitikimuose, raštu dalies vadui ir prašo jų įvykdymo.(p.3).