Lietuvos kariuomenės dvasiškijos statutas. 1921 m. 

Lietuvos kariuomenės dvasiškijos statutas / Krašto apsaugos ministeris. – [Kaunas], [1921]. – 4 lap. – Mašinraštis

Originalas saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

Visatekstis dokumentas

8. Vyriausįjį Kariuomenės Kapelioną skiria ir liuosuoja sutartinai Lietuvos Vyskupai (kol nebus Arcivyskupo), tvirtina gi Respublikos Prezidentas, Krašto Apsaugos Ministeriui pristačius (p.1).

19. Karo Kapelionai privalo vesti tokį gyvenimą, kad būti moraliniu atžvilgiu pavyzdžiu savo dalies kariams (p.2).