Pėstininkų rikiuotės statutas. 1921 m. 

Pėstininkų rikiuotės statutas : pro[j]ektas. – Kaunas : K.A.M. Karo mokslo sk. leidinys, 1921 (Kaunas: Valstybės sp.).  –  112 p. :  iliustr. 16 cm.

Originalas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

Šifras PJ10

Visatekstis dokumentas

      Bendram tikslui pasiekti, drauge visokiose apystovose reikiant, kautynės reikalauja iš kariuomenės: skaudžios drausmės, pilno pasidavimo viršininko valiai ir ne tik viršininkų, bet kartais ir kareivių savarankumo.

      Iš to ir  paeina pėstininkų rikiuotės mokymo vadovėlio paskirstimas: statutas ir pamokymas.

      Statutas nurodo reikalavimus rikiuotės mokymui, duoda pavyzdžius rikiuotėms ir pagrindus tvarkai, nurodo pareigas visiems viršininkams rikiuotės tvarkoje, būdus jai valdyti ir joj veikti (p.3).