LKA

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS BIBLIOTEKA


Misija, vizija


Vizija – modernus ir dinamiškas studijų ir mokslo informacijos išteklių centras t.y. biblioteka, kurianti studijoms ir mokslui palankią informacinę aplinką, paslaugas ir prieigą prie reikalingų informacijos šaltinių ir vykdanti paramos leidybai funkcijas.

Misija –  tenkinti Akademijos bei visos KAS bendruomenės informacinius studijų ir mokslo poreikius ir formuoti unikalų/didžiausią karo mokslo leidinių fondą šalyje.

Pagrindinės funkcijos:

–      teikti bibliotekos paslaugas Akademijos bendruomenės nariams ir kitų KAS institucijų kariams ir darbuotojams;

–      populiarinti Akademijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir karo mokslus;

–      teikti metodinę paramą LK vienetams, vykdantiems bibliotekų funkcijas;

–     vykdyti paramos leidybai funkcijas.